Slide Công ty CP đầu tư và xây lắp Thịnh Phát - báo giá xây nhà trọn gói Slide Công ty CP đầu tư và xây lắp Thịnh Phát - báo giá xây nhà trọn gói thi công phần móng

Thủ tục thông báo khởi công 2021

Ngày đăng: 04:00 | 19-10-2021 - Lượt xem: 597

Những điều gia chủ cần biết về thủ tục thông báo khởi công xây dựng nhà ở tại Hà Nội
 
1.     Điều kiện khởi công xây dựng
Tại Luật xây dựng số: 62/2020/QH14  – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có quy định nội dung sau:
 
39. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 107 như sau:
“1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:
a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;
b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;
c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt;
d) Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của phập luật;
đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng;
e) Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.”.
 
2.     Khi nào làm thông báo khởi công
Sau khi có giấy phép xây dựng, trước khi tiến hành hoạt động thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục thông báo khởi công.
 
Luật xây dựng số: 62/2020/QH14 có quy định: Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.
 
3.     Thông báo khởi công ở đâu
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.
Đối với xây dựng nhà ở tại địa bàn Hà Nội, các chủ hộ nộp hồ sơ thông báo khởi công tại phòng quản lý đô thị của UBND xã, phường nơi diễn ra hoạt động xây dựng.

4.     Thông báo khởi công bao gồm những thủ tục gì
Các thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện thông báo khởi công.
–       Thông báo khởi công
–       Giấy phép xây dựng (bản phô tô): 02 bản
–       Bản thiết kế xin phép (bản phô tô): 02 bản
–       Bản vẽ kỹ thuật thi công
–       Hợp đồng thi công xây dựng (kèm theo đăng ký kinh doanh)
–       Hợp đồng vận chuyển phế thải (kèm theo đăng ký kinh doanh)
–       Biên bản khảo sát hộ liền kề
–       Cam kết vệ sinh môi trường, an toàn lao động
–       Chứng minh thư, hộ khẩu, sổ đỏ (phô tô)

thủ tục thông báo khởi công  

Hướng dẫn của cán bộ địa phương về những thủ tục cần chuẩn bị trong hồ sơ thông báo khởi công

5.     Mẫu thông báo khởi công

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)

…(1)…
——-Số: ……./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày……. tháng……. năm………

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:
…………..(2)…………

…………..(3)…………

……(1)…… báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:……..thuộc dự án…………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: ………………………………………………………

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: ………………………

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng (nêu quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng).

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có): (tổng thầu, các nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án).

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).             

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu …;
– Hồ sơ gửi kèm (4)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Ghi chú:

(1) Tên của chủ đầu tư.

(2) Tên cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình.

(3) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này trong trường hợp công trình thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này.

(4) Các trường hợp quy định tại các điểm b, e, h và i khoản 2 Điều 89 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng; trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì hồ sơ gửi kèm bao gồm: hồ sơ thiết kế xây dựng và các hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cấp phép xây dựng.

Bạn đọc cần tư vấn thủ tục xây dựng nhà ở hoặc tư vấn Xây nhà trọn gói tại Hà Nội, xin vui lòng liên hệ điện thoại/ Zalo để được hỗ trợ chi tiết nhất!

 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Thịnh Phát

Hotline/zalo: 0977791950

Email: xaynhathinhphat@gmail.com